ویژوال بیسیک
VBA ویژوال بیسیک در Word VBA-15-فیلم آموزش جمع اعداد متوالی به روش گاوس VBA-14-تشخیص اول یا مرکب بودن یک عدد VBA-13- فیلم و فایل آموزش دستور حلقه For VBA-12- ساخت صفحه ورود و مرور چند عملگر ریاضی VBA-11- فایل و فیلم آموزشی مربوط به محاسبه مساحت چند شکل هندسی با کدنویسی VBA-10- فایل و فیلم آموزشی مربوط به تبدیل ثانیه به ساعت و دقیقه و ثانیه VBA-09-فایل تمرین مقلوب کردن عددهای دو رقمی و سه رقمی VBA-08-ماشین حساب پیشرفته - شماره 2- فیلم و فایل تمرین مربوط به کدهای باقیمانده-جذر- توان- قدرمطلق و... VBA-08-ماشین حساب پیشرفته - شماره 1- کدهای 4 عمل اصلی VBA- نمونه آزمون شماره 2 VBA- نمونه آزمون شماره 1 VBA-07 - فیلم و فایل آمورشی شماره 7 -دستور شرطی IF VBA-06 - فیلم و فایل آمورشی شماره 6 -ماشین حساب 1 VBA-05 - فایل شماره 5 -خطایابی از کدها و امکان Mouse Move VBA-04 -فیلم و فایل آمورشی شماره 4 -تغییر خصوصیات با کدنویسی2 VBA-03 - فیلم و فایل آمورشی شماره 3 -تغییر خصوصیات با کدنویسی1 VBA-02 - فیلم و فایل آمورشی شماره 2 -طراحی فرم و شروع کدنویسی VBA-01 - فیلم و فایل آمورشی شماره 1 -شروع کار با VBA